Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wolsan M. 1988. Recenzja: Sterling K.B. (ed.) 'An international history of mammalogy'. Eastern Europe and Fenoscandia, Vol. 1. Kosmos A 37: 123-124.
 2. Wolsan M. 1985. Recenzja: Pucek Z., Raczyński J. (red.) 'Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce'. Kosmos A 34: 654-656.
 3. Sysa P, Fedyk S, Wołk E. 1974. Ocena kariotypu żubra, bydła domowego i żubroni. Biuletyn V Zjazdu Polsk. Tow. Nauk Weteryn., Olsztyn, 12-14 IX 1974. Kosmos A 5
 4. Wołk E. 1974. Recenzja: Korżujew P.A. 'Ewolucija, grawitacija, niewiesmost'. Izd. Nauka, Moskwa, 1971. Kosmos A 6: 629-630.
 5. Malzahn E. 1973. Badanie procesów krystalizacji podczas zamrażania obiektów biologicznych /streszcz./. Kosmos A 6: 648-650.
 6. Malzahn E. 1973. Biofizyka a mechanizm efektu radiacji /streszcz./. Kosmos A 4: 407-409.
 7. Malzahn E. 1973. Chemiluminescencja związana z utlenianiem lipidów w błonach biologicznych /streszcz./. Kosmos A 4: 412-414.
 8. Malzahn E. 1973. Metoda szybkiego różnicowania mikroorganizmów przy pomocy rejestracji ich fotoluminescencji /streszcz./. Kosmos A 6: 646-647.
 9. Malzahn E. 1973. Niektóre problemy współczesnej biofizyki w świetle pomiarów termicznych /streszcz./. Kosmos A 4: 409-412.
 10. Malzahn E. 1973. O możliwości aktywacji konformacyjnej kompleksu enzym-substrat aldolazy przez promieniowanie UV /streszcz./. Kosmos A 4: 414-416.
 11. Malzahn E. 1973. Wpływ niektórych czynników fizyko-chemicznych na intensywność ultrasłabego promieniowania roślin /streszcz./. Kosmos A 6: 647-648.
 12. Malzahn E. 1973. Wpływ pola elektromagnetycznego na właściwości koagulacyjne i fibrynolityczne krwi /streszcz./. Kosmos A 6: 645-646.
 13. Malzahn E. 1973. Wpływ pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości na zawartość metali i metalproteidów w organach i tkankach zwierząt /streszcz./. Kosmos A 5: 516-517.
 14. Gębczyński M. 1973. Zanieczyszczenie środowiska przez metale toksyczne - recenzja książki A. Tucker 'The toxic metals'. Kosmos A 4: 391-392.
 15. Malzahn E. 1972. Chmiluminescencja struktur komórkowych podczas indukowanej kancerogenezy /streszcz./. Kosmos A 3: 304-306.
 16. Pucek Z, Ryszkowski L. 1970. Polskie badania nad produktywnością drobnych ssaków. Kosmos A 19, 2: 197-213.
 17. Olszewski JL, Słomka J. 1965. Aspekty biometeorologiczne i bioklimatologiczne w badaniach prowadzinych przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży. Kosmos A 14: 522-524.
 18. Gębczyński M. 1965. Mechanizmy produkcji energii cieplnej w organizmie zwierząt stałocieplnych. Kosmos A 6: 563-569.
 19. Gębczyński M. 1964. Współczesne problemy fizjologicznych badań instynktu /streszczenie/. Kosmos A 3(68): 252-255.
 20. Tarkowski AK. 1957. Transplantacja jaj ssaków. Kosmos A 6(5): 519-533.
 21. Bazan I. 1955. Badania nad zmiennością aparatu płciowego i grasicy u rzęsorka rzeczka Neomys fodiens fodiens Schreb. Kosmos A 4: 323-324.
 22. Wasilewski W. 1955. Badania nad zmiennością morfologiczną nornika burego /Microtus agrestis Linne/. Kosmos A 4: 325-327.
 23. Wasilewski W. 1955. Badania nad zmiennością morfologiczną nornika północnego /Microtus oeconomus Pall./ w Białowieskim Parku Narodowym. Kosmos A 4: 329-330.
 24. Dzierżykraj-Rogalska I. 1955. Badania nad zmiennością przytarczycy u ryjówki aksamitnej (Sorex araneus L.) w cyklu życiowym. Kosmos A 4: 321-322.
 25. Surdacki S. 1955. Suseł perełkowaty /Citellus suslica Gueld/ na Lubelszczyźnie. Kosmos A 4: 333-335.
 26. Kubik J. 1955. Wstępne badania nad rozwojem Arvicola Lacépede. Kosmos A 4: 331-332.
 27. Dehnel A. 1955. Zakład Badania Ssaków Instytutu Zoologicznego, Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Kosmos A 4(2): 336-341.
 28. Dehnel A. 1952. Zakład Anatomii Porównawczej UMCS w Lublinie. Kosmos A 1(1): 93-94.
 29. Dehnel A. 1933. O zjawiskach regulacyjnych w sztucznie rozszczepionych zarodkach ptasich. Kosmos A 58: 53-64.
 30. Dehnel A, , Tur J. 1929. O nierównomierności tempa rozwojowego. Kosmos A 53: 86-94.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Wolsan M, Bieniek M, Buchalczyk T. 1992. The history of distributional and numerical changes of the wolf Canis lupus (L.) in Poland. 45: 375-380.
 2. Kowalski K, Ruprecht AL. 1984. Rząd: Nietoperze - Chiroptera; Rodzina: Nornikowate - Arvicolidae; Rodzina: Myszowate - Muridae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek, Z.. PWN, Warszawa 19: 85-138.
 3. Caboń-Raczyńska K. 1983. Oryctolagus, Lepus, Sus, Alces, Capreolus, Cervus, Dama, Bison, Rupicapra, Ovis. 12: 82-87, 163.
 4. Kowalski K, Ruprecht AL. 1981. Family: Voles - Microtidae. 15: 183-206.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 1970. Konferencja poświęcona ekologii i szkodliwości gryzoni. Kosmos A 19, 4 (105)(1): 456-459.
 2. Pucek Z. 1967. Trzecia Polsko-Radziecka Konferencja w sprawie hodowli żubrów w Puszczy Białowieskiej /18-21 kwietnia 1967/. Kosmos A 165: 567-573.
 3. Pucek M, Pucek Z. 1966. Czynniki hormonalne, behaviour a populacja. Kosmos A 15: 45-51.
 4. Pucek Z. 1963. Wewnątrzgatunkowa zmienność ssaków. Kosmos A 12(6): 516-519.
 5. Pucek Z. 1959. Zjawisko sezonowej zmienności czaszki u Sorex araneus L.. Kosmos A 7(4/39)(39): 307-310.
 6. Pucek Z. 1955. Badania nad mechanizmem zmienności czaszki w cyklu życiowym Sorex araneus araneus L.. Kosmos A 4(2): 317-319.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści