Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Samojlik T, Selva N, Daszkiewicz P, Fedotova A, Wajrak A, Kuijper DPJ. 2018. Lessons from Białowieża Forest on the history of protection and the world's first reintroduction of a large carnivore. Conservation Biology Link DOI: doi:10.1111/cobi.13088
 2. Daszkiewicz P, Samojlik T, Fedotova A. 2017. Un bison de Białowieża pour le musée de Strasbourg - complément d'enquete. Cahiers Lituaniens 16: 45-46.
 3. Samojlik T, Daszkiewicz P, Fedotova A. 2017. Żubrze eksponaty z lat 1811?1914 w europejskich kolekcjach naukowych – mało znany aspekt XIX?wiecznej gospodarki łowieckiej w Puszczy Białowieskiej. Sylwan 161(4): 341-352.
 4. Samojlik T, Aikhenbaum J, Daszkiewicz P, Selva F, Wajrak A. 2016. No return for aurochs. A letter to Science. Organon 48: 187-189.
 5. Samojlik T. 2016. Rozkwit i upadek produkcji potażu w Puszczy Białowieskiej w XVII-XIX w.. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 64: 9-19.
 6. Samojlik T, Fedotova A, Kuijper DPJ. 2016. Transition from traditional to modern forest management shaped the spatial extent of cattle pasturing in Białowieża Primeval Forest in the nineteenth and twentieth centuries. Ambio: 1-15. Link DOI: DOI: 10.1007/s13280-016-0795-4
 7. Samojlik T, Daszkiewicz P. 2015. Dzikie ssaki Wielkiego Księstwa Litewskiego w pracach Jeana-Emmanuela Giliberta. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 60: 151-163.
 8. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2015. Un bison de Białowieża pour le musée de Strasbourg, épisode de l’histoire de la zoologie du XIXe si?cle. Cahiers Lituaniens. Cercle d’histoire Alsace-Lituanie 14: 33-36.
 9. Samojlik T, Jędrzejewska B, Krasnodębski D, Olczak H. 2014. Dwór łowiecki Wazów w Białowieży w świetle źródeł pisanych i badań archeologicznych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej LXII: 73-90.
 10. Samojlik T, Rotherham I, Jędrzejewska B. 2013. Quantifying historic human impacts on forest environments: a case study in Białowieża Forest, Poland. Environmental History 18 (3): 576-602. Link DOI: doi:10.1093/envhis/emt039
 11. Mikusińska A, Zawadzka B, Samojlik T, Jędrzejewska B, Mikusiński G. 2013. Quantifying landscape change during the last two centuries in Białowieża Primeval Forest. Applied Vegetation Science 16: 217-226. Link DOI: doi: 10.1111/j.1654-109X.2012.01220.x
 12. Samojlik T, Jędrzejewska B, Michniewicz M, Krasnodębski D, Dulinicz M, Olczak H, Karczewski A, Rotherham ID. 2013. Tree species used for low-intensity production of charcoal and wood-tar in the 18th-century Białowieża Primeval Forest, Poland. Phytocoenologia 43 (1-2): 1-12. Link DOI: doi: 10.1127/0340-269X/2013/0043-0511
 13. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2011. Un defi et une chance perdue pour la biologie du XIXe siecle: l’hybridation du bison d’Europe et du bovin domestique. Organon 43: 79-93.
 14. Niklasson M, Zin E, Zielonka T, Feijen M, Korczyk AF, Churski M, Samojlik T, Jędrzejewska B, Gutowski JM, Brzeziecki B. 2010. A 350-year tree-ring fire record from Białowieża Primeval Forest, Poland: implications for Central European lowland fire history. Journal of Ecology 98: 1319-1329. Link DOI: doi:10.1111/j.1365-2745.2010.01710.x
 15. Samojlik T. 2010. Traditional utilisation of Białowieża Primeval Forest (Poland) in the 15th to 18th centuries. Landscape Archaeology and Ecology 8: 150-164.
 16. Samojlik T. 2009. Rudnie w Puszczy Białowieskiej w XVII-XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 43 (3-4): 399-411.
 17. Krasnodębski D, Dulinicz M, Samojlik T, Olczak H, Jędrzejewska B. 2008. Cmentarzysko ciałopalne kultury wielbarskiej w uroczysku Wielka Kletna (Białowieski Park Narodowy, woj. Podlaskie). Wiadomości Archeologiczne 60: 361-376.
 18. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T, Bańka B. 2008. Gospodarka łowiecka i ostatnie carskie polowania w Puszczy Białowieskiej (1912-1913) w relacji Mitrofana Golenki. Sylwan 152: 47-59.
 19. Samojlik T, Jędrzejewska B, Krasnodębski D, Dulinicz M, Olczak H. 2007. Man in the Ancient Forest. Academia 4: 36-37.
 20. Daszkiewicz P, Samojlik T, Bańka B. 2007. Obserwacje litewskich niedźwiedzi Jeana Emanuela Giliberta. Przegląd Zoologiczny 51: 183-188.
 21. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2006. Białowieskie muzeum z 1914 roku w relacji Mitrofana Golenki, ostatniego carskiego zarządcy Puszczy. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 51(3-4): 229-237.
 22. Samojlik T. 2006. Najsłuszniejsze drzewo- historia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII stulecia. Rocznik Dendrologiczny 54: 7-27. PDF
 23. Samojlik T. 2006. Łowy i inne pobyty królów polskich i wielkich książąt litewskich w Puszczy Białowieskiej w XV-XVI wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 54(3-4): 293-305. PDF
 24. Samojlik T. 2005. Drzewo wielce użyteczne - historia lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w Puszczy Białowieskiej. Rocznik Dendrologiczny 53: 55-64. PDF
 25. Krasnodębski D, Samojlik T, Olczak H, Jędrzejewska B. 2005. Early medieval cemetery in the Zamczysko range, Białowieża primeval forest. Sprawozdania Archeologiczne 57: 554-583. PDF
 26. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2005. Polowanie księcia Monako Alberta I w Puszczy Białowieskiej w 1913 roku i losy dwóch zabitych przezeń żubrów. Przegląd Zoologiczny 49(1-2): 31-38.
 27. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2005. Rosomak w Rzeczypospolitej w dawnych źródłach. Przegląd Zoologiczny 49(3-4): 167-172.
 28. Samojlik T. 2005. Stanisław August Poniatowski w Puszczy Białowieskiej (30 sierpnia - 2 września 1784 roku). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 53: 35-52. PDF
 29. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2005. Żubry czy żubrobizony? Polemika na temat akcji ratowania żubrów podczas II Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w 1931 roku w Paryżu. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 50: 167-175.
 30. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2004. Hisotria ponownego odkrycia żubrów na Kaukazie w XIX wieku. Przegląd Zoologiczny 48: 73-82.
 31. Jędrzejewska B, Samojlik T. 2004. Kontrakty Jana III Sobieskiego z lat 1675-1686 w sprawie dzierżawy i użytkowania Leśnictwa Białowiesiego. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52: 321-330. PDF
 32. Raczyński J, Daszkiewicz P, Samojlik T. 2004. Mało znany artykuł Erny Mohr dotyczący restytucji żubra. Przegląd Zoologiczny 48: 187-195.
 33. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2004. Użytkowanie Puszczy Białowieskiej w czasach Jagiellonów i jego ślady we współczesnym środowisku leśnym. Sylwan 148: 37-50.
 34. Samojlik T, Jędrzejewska B, Kamiński T. 2003. Polana pasieczna na akwareli Jana Henryka Müntza. Puszcza Białowieska – polowanie na niedźwiedzia (1780-1783). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 51: 387-394. PDF
 35. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2002. Altana do polowań króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w zagrodzie Teremiska – przyczynek do dziejów Puszczy Białowieskiej. Sylwan 146: 105-109.

Książki

 1. Daszkiewicz P, Samojlik T, Jędrzejewska B. 2012. Puszcza Białowieska w pracach przyrodników 1831-1863. Wydawnictwo Naukowe SEMPER, Warszawa.
 2. Samojlik T. 2009. Ostatni żubr. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 3. Samojlik T, red. 2005. Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings . Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 4. Samojlik T, red. 2005. Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 5. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T, (oprac.). 2004. Brincken J. Memoire desriptif sur la Foret imperiale de Białowieża en Lithuanie, 1826. Editions Epigraf, Paryż.
 6. Daszkiewicz P, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2004. Puszcza Białowieska w pracach przyrodników 1721-1831. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Samojlik T. 2017. Edukacja przyrodnicza w komiksie i książkach obrazkowych - perspektywa autora. W: Pulchritudo delectans. Korespondencja na styku sztuk. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Białystok: 305-318.
 2. Samojlik T. 2016. Historia użytkowania terenów nieleśnych Białowieskiego Parku Narodowego. W: Lądowe ekosystemy nieleśne Białowieskiego Parku Narodowego.Red. Karczewska M., Kucharski L. (red.). Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 11-22.
 3. Latałowa M, Zimny M, Jędrzejewska B, Samojlik T. 2015. Białowieża Primeval Forest: A 2000-year interplay of environmental and cultural forces in Europe's best preserved temperate woodland. W: Europe's changing woods and forests. From Wildwood toManaged Landscapes.Red. Kirby KJ, Watkins Ch.. Wallingford UK; Boston USA: 243-263.
 4. Samojlik T. 2014. Lasy a rozwój człowieka w dziejach cywilizacji (na przykładzie Puszczy Białowieskiej). W: Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów.Red. P. Gołos, A. Kaliszewski, K. Rykowski.: 171-181.
 5. Samojlik T, Kuijper D. 2013. Grazed wood pasture versus browsed high forests – impact of ungulates on forest landscapes from the perspective of the Białowieża Primeval Forest. W: Trees, forested landscapes and grazing animals – a european perspective on woodlands and grazed treescapes.Red. I.D. Rotherham. Routledge, London and New York: 143-162.
 6. Samojlik T, Rotherham ID, Jędrzejewska B. 2013. The cultural landscape of royal hunting gardens from the fifteenth to the sixteenth century in Białowieża Primeval Forest. W: Cultural severance and the environment. The ending of traditional and customary practice on commons and landscapes managed in common.Red. I.D. Rotherham. Springer, New York-Dordrecht-Heidelberg-London: 191-204.
 7. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2012. Zygmunt August a ochrona żubra. W: Servitium et amicitia. Studia z dziejów kariery i awansu w Polsce Jagiellonów. Red. Januszek-Sieradzka A., Sandomierz: 145-162.
 8. Krasnodębski D, Olczak H, Samojlik T. 2011. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska Puszczy Białowieskiej. W: "In silvis, campis… et urbe" średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim.Red. Cygan S, Glinianowicz M, Kotowicz Piotr. Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów-Sanok: 144-174.
 9. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2010. Historia ochrony żubra w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 23-32.
 10. Samojlik T, Jędrzejewska B, Krasnodębski D, Olczak H. 2007. Badania nad historią Puszczy Białowieskiej. W: Belovezhskaya Pushcha. Vytoki Zapavednasti. Materialy belarusska-polskai naukovai narady „Ab ustanaulenii daty uwiadzienia zapavednaha rezhimu na teritorii Belovezhskai pushchi” 24.11.2006. Państwowy Park Narodowy Belovezhskaya Pushcha, Kamieniuki, Brześć: 68-76.
 11. Samojlik T, Jędrzejewska B, Krasnodębski D, Olczak H. 2007. Research on history of Białowieża Primeval Forest. W: Belovezhskaya Pushcha. Vytoki Zapavednasti. Materialy belarusska-polskai naukovai narady „Ab ustanaulenii daty uwiadzienia zapavednaha rezhimu na teritorii Belovezhskai pushchi” 24.11.2006. Państwowy Park Narodowy Belovezhskaya Pushcha, Kamieniuki, Brześć: 77-83.
 12. Jędrzejewska B, Samojlik T. 2005. Comrades of Lithuanian Kings. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 9-20.
 13. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. Koniec epoki. W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 60-74.
 14. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. Ostatni z Jagiellonów w białowieskich kniejach. W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 21-31.
 15. Jędrzejewska B, Samojlik T. 2005. Rówienniki litewskich kniaziów. W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 9-20.
 16. Samojlik T. 2005. Stanisław August Poniatowski’s Hunting Gardens. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 46-59.
 17. Samojlik T. 2005. Stanisława Augusta Poniatowskiego ogrody do polowań . W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 46-59.
 18. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. The Bison – Rich Treasure of the Forests. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 75-88.
 19. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. The End of the Epoch. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 60-74.
 20. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. The Last of the Jagiellonians in Białowieża Woods. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 21-31.
 21. Jędrzejewska B, Samojlik T, Krasnodębski D, Olczak H. 2005. The Lost Manor of the Vasas. W: Conservation and Hunting. Białowieża Forest in the Time of Kings.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 32-45.
 22. Samojlik T. 2005. Utilization and protection of Białowieża Primeval Forest (Poland) in the 15-16th centuries and their traces in the contemporary forest ecosystems . W: History and sustainability.Red. M. Angoletti, M. Armiero, S. Barca, G. Corona. European Society for Environmental History, University of Florence: 105-108.
 23. Jędrzejewska B, Samojlik T, Krasnodębski D, Olczak H. 2005. Zaginiony dwór Wazów. W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 32-45.
 24. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2005. Żubr – puszcz bogaty skarb. W: Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich.Red. Samojlik T. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 75-88.
 25. Samojlik T. 2004. Smutny koniec nidźwiedziej historii. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 69-76.
 26. Samojlik T. 2004. The brown bear - a story without a happy end. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 69-76.
 27. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2003. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w polskiej części Puszczy Białowieskiej – badania, stan obecny i ochrona. W: Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych.Red. Partyka J. Ojców: 527-538. PDF

Artykuły popularnonaukowe

 1. Kowalczyk R, Hofman-Kamińska E, Samojlik T. 2017. Dlaczego żubr przetrwał masowe wymieranie megafauny? Panorama PAN 1: 3-6.
 2. Samojlik T. 2017. Tysiąc zim i jeszcze więcej. Kukbuk 30: 234-235.
 3. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2016. Białowieski epizod w relacji Estebanillo Gonzáleza, siedemnastowiecznego hiszpańskiego dyplomaty i pisarza. Matecznik Białowieski 1: 17-17.
 4. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2016. Białowieżana w dokumentach Józefa Paczoskiego w archiwum PAN w Poznaniu. Matecznik Białowieski 2: 16-17.
 5. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2016. Konferencja naukowa [W: Wielcy uczeni z małych miasteczek. Podlascy uczniowie, naukowcy i leśnicy na tropach zwierząt].: 57-60.
 6. Samojlik T. 2016. Projekt e-Przyrodnik - zaangazowanie uczniów w badania naukowe [W: Wielcy uczeni z małych miasteczek. Podlascy uczniowie, naukowcy i leśnicy na tropach zwierząt].: 13-18.
 7. Jędrzejewska B, Samojlik T. 2016. Wprowadzenie. [W: Wielcy uczeni z małych miasteczek. Podlascy uczniowie, naukowcy i leśnicy na tropach zwierząt].: 11-12.
 8. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2015. Ostatnie białowieskie niedźwiedzie. Matecznik Białowieski 2: 15-17.
 9. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2013. Białowieskie żubry w tece francuskiego księdza, historyka i archeologa - interesujący hiszpański dokument z początków I wojny światowej. Gazeta Hajnowska 11: 10-12.
 10. Krasińska M, Samojlik T, Daszkiewicz P. 2013. Ślady powstań listopadowego i styczniowego w Puszczy Białowieskiej. Gazeta Hajnowska 7-8: 19-23.
 11. Daszkiewicz P, Samojlik T, Krasińska M. 2012. Leopold Walicki's Experiments on Cross-Breeding European Bison with Cattle in the Context of 19th century Biological Sciences. Studies in History of Biology 4: 31-40.
 12. Samojlik T, Edel P. 2012. Les motifs de Białowieża, la foret des rois de Pologne et grand-ducs de Lituanie, dans l'oeuvre de Jean-Henri Muntz. Cahiers Lituaniens 11: 37-41.
 13. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2010. O żubrach, które przepędziły Tatarów. Wizyta barona Josepha de Baye (1853-1931) w Puszczy Białowieskiej. Matecznik 2: 16-17.
 14. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2010. Skarb w Puszczy Białowieskiej. Francuski tekst z 1834 roku. Matecznik 3: 15-16. PDF
 15. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2010. Skarb w Puszczy Białowieskiej. Francuski tekst z 1834 roku. Matecznik 3: 15-16.
 16. Samojlik T. 2010. Traditional utilisation of Białowieża Primeval Forest (Poland) in the 15th to 18th centuries. Landscape Archaeology and Ecology 8: 150-164.
 17. Samojlik T, Okołów C, Daszkiewicz P. 2010. Tło pierwszego carskiego polowania w Puszczy Białowieskiej. Matecznik 4: 15-17.
 18. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2009. Francuski pionier badań prahistorycznych w Białowieży. Matecznik Białowieski 2: 16-17.
 19. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2009. Żubr litewski w wiekach średnich. Matecznik 1-2: 15-16.
 20. Samojlik T, Jędrzejewska B, Krasnodębski D, Dulinicz M, Olczak H. 2007. Człowiek w Puszczy. Akademia 4: 36-37. PDF
 21. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2007. Robert Hainard w Białowieży. Matecznik (numer sygnalny): 14-15.
 22. Daszkiewicz P, Samojlik T. 2007. Żubry z Puszczy Białowieskiej ofiarowane królowej Wiktorii. Matecznik 1: 15-17.
 23. Samojlik T. 2006. Białowieski akcent w gabinecie księcia Monako. Kurier Hajnowski 87 (24 października).
 24. Samojlik T. 2006. Bory ukształtowane przez ogień. Kurier Hajnowski 89 (7 listopada).
 25. Samojlik T. 2006. Ciałopalenie sprzed 1200 lat w Teremiskach. Kurier Hajnowski 70 (27 czerwca).
 26. Samojlik T. 2006. Ciałopalenie w Uroczysku Szadzkie. Kurier Hajnowski 85 (10 października).
 27. Samojlik T. 2006. Czy Stara Białowieża ma 1200 lat? Kurier Hajnowski 64 (16 maja).
 28. Samojlik T. 2006. Dwa muzea przyrodnicze w Białowieży. Kurier Hajnowski 86 (17 października).
 29. Samojlik T. 2006. Dwór łowiecki Wazów. Kurier Hajnowski 61 (25 kwietnia).
 30. Samojlik T. 2006. Dziennik hajnowianina. Kurier Hajnowski 88 (31 października).
 31. Samojlik T. 2006. Geneza naszego miasta nadal spowita jest tajemnicą. Kurier Hajnowski 90 (14 listopada).
 32. Samojlik T. 2006. Historia niedźwiedzi w Puszczy Białowieskiej. Kurier Hajnowski 73 (18 lipca).
 33. Samojlik T. 2006. Kod Jakuba Sokołowskiego. Kurier Hajnowski 75 (1 sierpnia).
 34. Samojlik T. 2006. Król Staś w Puszczy. Kurier Hajnowski 67 (6 czerwca).
 35. Samojlik T. 2006. Królewska łaska i niełaska. Kurier Hajnowski 62 (2 maja).
 36. Samojlik T. 2006. Królewskie łowy w Puszczy. Kurier Hajnowski 96 (27 grudnia).
 37. Samojlik T. 2006. Losy powstańczego rodu Szretterów. Kurier Hajnowski 55 (14 marca).
 38. Samojlik T. 2006. Ostatni dwór królewski w Białowieży. Kurier Hajnowski 68 (13 czerwca).
 39. Samojlik T. 2006. Oswajanie żubra. Kurier Hajnowski 72 (11 lipca).
 40. Samojlik T. 2006. Pechowy niedźwiedź z Puszczy Białowieskiej. Kurier Hajnowski 69 (20 czerwca).
 41. Samojlik T. 2006. Starej Białowieży – dwór łowiecki i osada Słowian. Kurier Hajnowski 65 (23 maja).
 42. Samojlik T. 2006. Sześć wieków ochrony Puszczy Białowieskiej. Kurier Hajnowski 93 (5 grudnia).
 43. Samojlik T. 2006. Tajemnice Puszczy – łowy jego lordowskiej mości. Kurier Hajnowski 66 (30 maja).
 44. Samojlik T. 2006. Tajemnice Zamczyska. Kurier Hajnowski 57 (28 marca).
 45. Samojlik T. 2006. Użyteczna lipa. Kurier Hajnowski 63 (9 maja).
 46. Samojlik T. 2006. Zaginiony poemat o łowach. Kurier Hajnowski 60 (18 kwietnia).
 47. Samojlik T. 2006. Zanim przyszli Słowianie. Kurier Hajnowski 56 (21 marca).
 48. Samojlik T. 2006. Żubry królowej Wiktorii. Kurier Hajnowski 71 (4 lipca).
 49. Samojlik T. 2006. Zygmunt August w Puszczy Białowieskiej. Kurier Hajnowski 58 (4 kwietnia).
 50. Samojlik T. 2006. Łowy w „cesarskiej puszczy". Kurier Hajnowski 74 (25 lipca).
 51. Samojlik T. 2005. Białowieża Primeval Forest: the last remnant of pristine woodlands between conservation and eco-tourism. IHDP Update. Newsletter of the International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change 2: 10. PDF
 52. Krasnodębski D, Samojlik T, Olczak H, Jędrzejewska B. 2005. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Uroczysku Zamczysko w Puszczy Białowieskiej. Sprawozdania Archeologiczne 57: 555-583.
 53. Samojlik T. 2005. Żubr w sztuce na przestrzeni wieków. Żubr. Zagłada i ocalenie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach X Jubileuszowych Spotkań z Naturą i Sztuką, Uroczysko 2005, Supraśl 30.05.2005 : 63-76.
 54. Krasnodębski D, Samojlik T. 2004. Zamczysko w Puszczy Białowieskiej. Wiedza i Życie 834(42): 60-63.
 55. Samojlik T. 2003. Jak szlachciców kordelasem okładano. Łowiec Polski 1886: 36.
 56. Samojlik T. 2003. Króla Stasia „obiad poniedziałkowy" w altanie w Puszczy Białowieskiej. Łowiec Polski 1880: 44.
 57. Samojlik T. 2003. Tysiące lat człowieka w Puszczy Białowieskiej. Gazeta Współczesna 15375 9213 0(14): 5.
 58. Samojlik T. 2003. Ule i pechowy niedźwiedź. Echa Leśne 512(12)(12): 34-35.

Inne

 1. Samojlik T. 2007. Antropogenne przemiany środowiska Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku. Rozprawa doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 1-181.
 2. Samojlik T. 2013. Bartnik Ignat i skarb puszczy.: 1-112.
 3. Samojlik T. 2013. Norka zagłady.: 1-112.
 4. Samojlik T. 2012. Nauczę cię pływać, moja wyderko.: 1-64.
 5. Samojlik T. 2012. Ryjówka przeznaczenia.: 1-112.
 6. Samojlik T. 2012. Wilk Ambaras.: 1-112.
 7. Samojlik T. 2010. Żubr Żorż.: 1-32.
 8. Samojlik T. 2009. Ostatni żubr (komiks edukacyjny).: 1-96.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści