Anna Wereszczuk

Anna Wereszczuk

Doktorantka

e-mail

tel. (85) 6827788

Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Zalewski

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

Lista publikacji:

Edukacja i stopnie badawcze:

Magister: 2010, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno - Chemiczny, Biologia, Zakład Ekologii Zwierząt.

Profil badawczy:

Zainteresowania Anny Wereszczuk skupiają się wokół ekologii populacji zwierząt, ekologii behawioralnej i ewolucyjnej. W swojej pracy magisterskiej analizowała wpływ ploidii na wielkość komórek, masę ciała, tempo rozwoju oraz osiąganie dojrzałości płciowej u Rana esculenta complex. Obecnie realizuje projekt doktorski, którego celem jest określenie wpływu rodzaju matrix na dyspersję osobników pomiędzy płatami środowiska użytkowanymi przez populacje oraz zbadanie, w jaki sposób izolacja i ograniczenie przepływu genów wpływa na użytkowanie przestrzeni, zachowania osobników, dynamikę populacji oraz strukturę genetyczną. W projekcie tym porównuje populacje kuny domowej (Martes foina) w Puszczy Białowieskiej i jej bliskich okolicach, zasiedlające płaty środowiska izolowane przez różny rodzaj matrix.

Projekty badawcze:

2011-2014, NCN, UMO-2011/01/N/NZ8/04525 „Czy rodzaj matrix ma znaczenie? Rola izolacji siedliska w kształtowaniu struktury genetycznej i dynamiki populacji kamionki": kierownik.