Joanna Stojak

Asystent

Zakład Genetyki i Ewolucji 

Kierownik: Prof. Jan M. Wójcik

e-mail: jstojak[at]ibs.bialowieza.pl

tel. 85 682 77 60

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

 

Profil badawczy:

Dr Joanna Stojak prowadzi badania mające na celu analizę wpływu współczesnych i przeszłych zmian klimatu i/lub działalności człowieka na historię ewolucyjną, zasięgi występowania różnych gatunków oraz bioróżnorodność. Badania dr Stojak zmierzają do odtworzenia rozmieszczenia gatunków ssaków oraz ich grup genetycznych/ linii filogeograficznych w Europie, zbadania scenariuszy poglacjalnej re-kolonizacji kontynentu z refugiów glacjalnych oraz ustalania lokalizacji tych refugiów w Europie. W trakcie realizacji projektu doktorskiego Joanna Stojak analizowała filogeografię i zróżnicowanie genetyczne małych ssaków, głównie nornika zwyczajnego i nornika burego oraz wpływu refugium karpackiego na ich historię ewolucyjną (z wykorzystaniem prób muzealnych oraz współczesnych). Dr Stojak ma duże doświadczenie w prowadzeniu procedur laboratoryjnych opartych na analizie różnych markerów molekularnych (m.in. mikrosatelitarny DNA, sekwencje cytochromu b i regionu kontrolnego, SNP, kompletne mitogenomy, analiza amplikonów czy opracowywanie bibliotek). Joanna Stojak wykonywała również analizę barkodów DNA gatunków chrząszczy ważnych w entomologii sądowej, użytecznych do szacowania czasu zgonu.

Nagrody i wyróżnienia:

rok akademicki 2014 - 2015 - stypendium dla najlepszych doktorantów UW
2013 - pierwsze miejsce w konkursie na prezentację ustną "Outstanding Presentation" podczas konferencji "Down to Earth" w Tallinie (Estonia)
rok akademicki 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017: stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznawane za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej 30% studentów
2017 - wyróżnienie Star Peer Reviewer of 2017 nadane przez wydawnictwo Springer

 

Projekty badawcze: