Magdalena Niedziałkowska

Magdalena Niedziałkowska

Adiunkt

Zakład Biogeografii

e-mail

telefon (0048) 85-682-77-94

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

Profil badawczy:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki dotyczącej zróżnicowania genetycznego populacji ssaków (kopytne, duże drapieżniki, gryzonie) oraz czynników kształtujących to zróżnicowanie takich jak czynniki ekologiczne, struktura krajobrazu czy historia i pochodzenie badanych populacji. Tematem mojej rozprawy doktorskiej była „Struktura genetyczna populacji jelenia Cervus elaphus w puszczach północno-wschodniej Polski". W pracy tej analizowałam wpływ historii zarządzania tym gatunkiem oraz obecnej struktury środowiska na różnorodność genetyczną badanej populacji. Drugim tematem badawczym, którym się zajmuję jest ekologia i ochrona dużych drapieżników (wilka i rysia). W swoich badaniach wykorzystuję m.in. techniki biologii molekularnej (analizy mikrosatelitarnego i mitochondrialnego DNA) oraz metody analiz przestrzennych GIS.

Doświadczenie międzynarodowe:

Pełnione funkcje dodatkowe:

Aktualne projekty badawcze:

Zakończone projekty badawcze: