Adam Łomnicki

Stanowisko: Profesor

Adam Łomnicki

e-mail

Telefon 00 48 (12) 636 4796

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

Profil badawczy

Dynamika liczebności i stabilność populacji. Ewolucyjne ograniczenia procesów ekologicznych. Wyprowadzanie właściwości populacji z właściwości osobników wchodzących w jej skład. Zmienność wewnątrz-populacyjna i jej znaczenie dla stabilności układów ekologicznych. Poziomy działania doboru naturalnego. Laboratoryjne populacje chrząszczy z rodzaju Tribolium. Ochrona przyrody.

Doświadczenie międzynarodowe (czas trwania, instytucja)

Aktualne projekty badawcze

Konsekwencje zmienności genotypowej dla dynamiki populacji

Zakończone projekty badawcze

Konkurencja typu scramble i contest, nierówny podział zasobów i monopolizacja jako czynniki determinujące dynamikę liczebności populacji

Pełnione funkcje dodatkowe (np. komisja etyczna, grupa ekspercka)/członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach m-wych