Małgorzata Krasińska

Stanowisko: Profesor

Grupa badawcza: Zespół Ekologii Żubra

e-mail

telefon: +48 (85) 682-77-73

lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe

Profil badawczy (zainteresowania badawcze, doświadczenia badawcze)

Profesor Krasińska jest specjalistą w zakresie ekologii, morfologii, etologii i chorób żubra oraz zarządzania populacjami tego gatunku. Zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących różnych aspektów morfologii, ochrony, zwyczajów oraz użytkowania przestrzeni wolno żyjących populacji żubrów w Polska i na Białorusi. Była również wykonawcą wieloletnich badań nad hybrydyzacją żubra i bydła domowego. Występowała w charakterze promotora pracy doktorskiej oraz nadzorowała prace magisterskie studentów z Polski i z zagranicy. Prof. Krasińska jest autorką i współautorką 4 książek i rozdziałów w książkach oraz 90 prac badawczych i artykułów.

Doświadczenie międzynarodowe

Aktualne projekty badawcze

Genetyczna (DNA barcoding) i morfologiczna analiza diety żubra oraz ocena jego oddziaływania na zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej

Zakończone projekty badawcze (tytuły)

Pełnione funkcje dodatkowe (np. komisja etyczna, grupa ekspercka)/członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach m-wych

Wyróżnienia i nagrody