Różnorodność genetyczna i spokrewnienie w populacji rysia w Puszczy Białowieskiej - uwarunkowania środowiskowe i socjalne

 

Zakończony 2008/12/1

Cele projektu

Ryś eurazjatycki zamieszkuje w Polsce północno-wschodniej środowisko o wysokim stopniu fragmentacji i występuje w niskich zagęszczeniach. Postawiliśmy hipotezę, że ta sytuacja może negatywnie oddziaływać na różnorodność genetyczną populacji rysia. Choć wykazano wcześniej, że niektóre osobniki mogą przemieszczać się między sąsiednimi kompleksami leśnymi, nie wiadomo, czy zasięg i częstość tych wędrówek są wystarczające dla utrzymywania odpowiedniej zmienności genetycznej populacji.

Na zmienność genetyczną populacji może również istotnie oddziaływać organizacja socjalna populacji. Przypuszczamy, że w przypadku ograniczonego przepływu genów organizacja socjalna może odgrywać szczególną rolę w kształtowaniu różnorodności genetycznej poprzez unikanie lub ignorowanie inbredu. Dlatego celem tych badań jest określenie różnorodności genetycznej populacji rysia w Puszczy Białowieskiej i innych obszarach północno-wschodniej Polski oraz zbadanie relacji między spokrewnieniem a organizacją socjalną populacji (dyspersja, nakładanie się areałów osobniczych) tego gatunku.

 

Metody: