Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Aktualne projekty badawcze

Aktualne projekty badawcze

 Tytuł projektu

Kierownik

projektu

Okres realizacji

Instytucja

finansująca

Podłoże genetyczne nieuleczalnej choroby posthitis u samców żubra Bison bonasus  dr hab. inż. Małgorzata Tokarska  2017-2020 

 NCN

Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt dr Marta Kołodziej-Sobocińska 04.01.2017 - 03.01.2020

NCN

W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego

dr hab. Krzysztof Schmidt

2015-2018

NCN

Adaptacje fenotypowe i genetyczne dwóch podgatunków łasicy do odmiennych warunków klimatycznych

 dr hab. Karol Zub

 2014-2017 

NCN

Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmowej

 Dr hab. D.P.J. Kuijper, profesor nadzwyczajny 

 2016-2019 

NCN

Rekonstrukcja wzorca użytkowania środowisk i diety żubra pierwotnego (Bison priscus) w gradiencie stref roślinnych późnego plejstocenu

 mgr Emilia Hofman-Kamińska

 2016-2020

NCN

Epidemiologia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzika (Sus scrofa) - rola struktury przestrzennej, socjalnej i genetycznej populacji gospodarza 

dr Tomasz Podgórski 

2015-2018 

NCN

Adaptacyjna zmienność genu TLR2 jako czynnik determinujący zachorowalność na boreliozę w populacjach dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej (Myodes glareolus) na terenie północno-wschodniej Polski

mgr Ewa Tarnowska

2015-2018

NCN

Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plejstocenie i holocenie

 dr M. Niedziałkowska

 2014-2017

 NCN

Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej

 prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska

 2014-2017

NCN

Polimorfizm mtDNA, chromosomu Y oraz autosomalnych układów mikrosatelitarnych w populacjach dzika (Sus scrofa) z obszaru Polski i Białorusi

 dr hab. Marcin Woźniak (Colegium Medicum UMK)

 2014-2017

NCN

Historia rodzaju Bison w Europie po ostatnim zlodowaceniu

dr hab. Rafał Kowalczyk

2014-2017

NCN

Zmienność genetyczna populacji nornika zwyczajnego i nornika burego w Polsce: porównanie danych z prób muzealnych i współczesnych

Joanna Stojak

2014-2016

NCN

Rola wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach

prof dr. hab. Bogumiła Jędrzejewska

2014-2016

NCN

Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy

dr hab. Ireneusz Ruczyński

2014-2019

NCN

Wpływ inwazji norki amerykańskiej na liczebnościowe, behawioralne i genetyczne zmiany w populacjach ptaków wodnych w Polsce

dr Marcin Brzeziński (UW)

2014-2017

NCN

LINKAGE - Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance

dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (IOP PAN)

2013-2016

Norweski Mechanizm Finansowy (NCBiR)

Filogeografia i genomika populacji lisa, Vulpes vulpes

prof. dr hab. Jan M. Wójcik

2013-2016

NCN

Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku - wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki amerykańskiej

dr hab. Andrzej Zalewski

2013-2016

NCN

 

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści