Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


30.08.2010. Zaproszenie do Podlaskiego Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku

 

Zaproszenie do współpracy

Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży rozpoczyna w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej realizację projektu pod tytułem „Potencjał Badawczy w Rozwoju i Zrównoważonym Zarządzaniu Bioróżnorodnością - BIOCONSUS". Projekt wspiera badania nad zachowaniem bioróżnorodności, rozwija współpracę ZBS PAN z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi oraz promuje zrównoważony rozwój Podlasia z uwzględnieniem jego przyrodniczego dziedzictwa.

Jednym z głównych założeń projektu jest umożliwienie regionalnym instytucjom, podmiotom i grupom społecznym (m.in. władze i samorządy, organy ochrony przyrody, uczelnie i jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, itp.)  wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz upowszechniania dobrych praktyk wspierających zrównoważony rozwój regionu Podlasia. W tym celu powołane zostało Podlaskie Regionalne Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku - PREFEKT (Podlasie Regional Forum for Environmental Knowledge Transfer).

 W ramach Podlaskiego Forum PREFEKT w okresie 2010-2013 zostaną zorganizowane liczne seminaria tematyczne, profesjonalne szkolenia i warsztaty oraz konferencje. W zakresie zainteresowań powyższych wydarzeń znajdą się między innymi następujące zagadnienia:

  • Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce.
  • Lokalne i regionalne dziedzictwo naturalne i kulturowe a zrównoważony rozwój usług turystycznych (ekoturystyka, agroturystyka) na obszarach wiejskich.
  • Konflikty między ochroną zwierząt a rolnictwem i leśnictwem - jak udoskonalać działania prewencyjne i systemy kompensacji szkód oraz zwiększać społeczną akceptację ochrony przyrody?
  • Perspektywy gmin o wysokiej proporcji obszarów chronionych - przeszkody we wzroście gospodarczym czy szanse na zrównoważony rozwój?
  • Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej (korytarze ekologiczne) w północno-wschodniej Polsce.
  • Monitorowanie liczebności populacji zwierzyny łownej i zrównoważone łowiectwo.
  • Wielofunkcyjne, zrównoważone leśnictwo w kontekście globalnych zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności oraz zmian w sektorze leśnictwa w zakresie regionalnego i lokalnego zatrudnienia i gospodarki.
  • Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska.
  • Edukacja ekologiczna w Lasach Państwowych i parkach narodowych - jak przekazywać społeczeństwu zaawansowaną wiedzę o ochronie środowiska w sposób atrakcyjny i skuteczny?
  • Badania i ochrona bioróżnorodności - jak zachęcić młode pokolenie do zainteresowania się nauką?(Dni Otwarte w ZBS PAN)
  • Budowanie pozytywnych postaw lokalnych społeczności wobec ochrony przyrody i obszarów chronionych.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa instytucję do współpracy w ramach Podlaskiego Forum PREFEKT. Uczestnicząc w Forum zyskają Państwo możliwość:

  • Współ organizacji spotkań zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami w danym obszarze tematycznym;
  • współtworzenia regionalnych strategii, polityk i planów działania w zakresie zainteresowań i działalności Forum;
  • integracji z innymi instytucjami i udziału w platformie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk;
  • nieodpłatnego korzystania z organizowanych seminariów, warsztatów i szkoleń prowadzonych zarówno przez krajowych i zagranicznych ekspertów;
  • nieodpłatnego dostępu do przygotowanych materiałów, publikacji i innych produktów projektu;
  • tworzenia i aktywnego udziału w forum dyskusyjnym na portalu internetowym projektu www.forumpodlaskie.pl;
  • promocji własnej instytucji na portalu internetowym www.forumpodlaskie.pl;

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum Podlaskim PREFEKT prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży z dopiskiem "PREFEKT" lub drogą mailową.

Zapraszamy do uczestnictwa w Podlaskim Forum PREFEKT i skorzystania z możliwości jakie ono stwarza. Wyrażamy głęboką nadzieję, że Forum, dzięki Państwa aktywności, będzie miało znaczący wpływ na prowadzenie korzystnych działań w zakresie potrzeb społeczno-gospodarczych regionu Podlasia z uwzględnieniem skutecznej ochrony bioróżnorodności naszego regionu.

 

Z wyrazami szacunku,

 

(-) Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska                   (-) Dorota Ławreszuk

Główny Koordynator Projektu Biocosnus                Koordynator Podlaskiego Regionalnego

Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści